ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พ.ศ. 2558

นอกจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมรายสาขาต่างๆแล้ว ในช่วง พ.ศ. 2557 – 2558 มีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ (Hot Issues) ได้แก่

 

001

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สถานการณ์ป่าไม้ของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับแรงกดดันจากหลายด้าน ส่งผลให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการสูญเสียพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เกิดขึ้นมากมายในหลายพื้นที่ แต่ก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มีการดำเนินงานในหลายพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการดูแลอนุรักษ์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของชมชนในพื้นที่ที่ทำให้การดูแลอนุรักษ์ป่าไม้เป็นไปอย่างมีประสิทธิโดยจะต้องสนับสนุนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลอนุรักษ์ป่าไม้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติ เช่น การกำหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับประเทศให้ชัดเจน การพิจารณาการกำหนดหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ สนับสนุนและรับรองการสร้างเครือข่ายของประชาชนและชุมชนในแต่ละพื้นที่ กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ให้ชัดเจน ส่งเสริมกลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น และสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆที่มีส่วนทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ผลประโยชน์จากการอนุรักษ์

พื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในประเทศไทย

ในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนมลพิษในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก การเติบโตของเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างในประเทศสามารถเป็นต้นเหตุของการปนเปื้อนได้หากไม่มีการดำเนินงาน ที่ได้มาตรฐานและรัดกุมเพียงพอ โดยมีข้อเสนอแนะในการจัดการปัญหาพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษในประเทศไทย ในหลายประเด็น เช่น ควรมีการออกกฎหมาย ระเบียบ แนวทางเพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน โดยเฉพาะพัฒนาความสามารถในการจัดการขยะ ของเสีย และของเสียอันตราย ให้อำนาจและบทบาทกับท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น จัดตั้งกองทุนเฉพาะเพื่อการแก้ปัญหาพื้นที่ปนเปื้อน สร้างบุคลากรและหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที ใช้หลักความเสียงของพื้นที่ในการพิจารณาและตัดสินใจ และการพัฒนาระบบตรวจสอบปัญหาการปนเปื้อนจากสารเคมีในการเกษตร เป็นต้น

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ

ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวนับเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ลักษณะดังกล่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะจำกัดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ เช่น ต้องมีการบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ดำเนินมาตรการในการควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติที่มีความเปราะบางลง เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กำหนดทิศทางการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติให้ชัดเจน เพิ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการท่องเที่ยวประจำในพื้นที่ และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่อยู่โดยรอบและผู้ประกอบการที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์ เป็นต้น

 
ดาวน์โหลด (รออัพเดทไฟล์)

1112